ธ.ก.ส.ยืดเวลาชำระหนี้-จัดสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยผู้ประสบภัยพายุ”ปาบึก”

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้-จัดสินเชื่อวงเงินฉุกเฉิน 1 หมื่นลบ. ช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก"

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในเบื้องต้นจากรายงานการลงพื้นที่ของพนักงาน ธ.ก.ส. พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกใน 23 จังหวัด  ได้แก่ นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ชุมพร ตรัง  พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า 220,000 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความกังวลด้านภาระหนี้สินที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรลูกค้าได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปเป็นระยะเวลา 1-3 ปี  ตามความเดือดร้อนและความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย

รวมถึงจะพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน  เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าซ่อมแซมบ้านเรือน ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ในวงเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (หลังจากนั้นคิดในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี) กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันกู้ วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

ส่วนในกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมากสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี โดย ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้  สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562