SPI ออกหุ้นกู้ 4 ชุด 5 พันลบ. เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 23-24 มิ.ย.นี้

SPI ออกหุ้นกู้ 4 ชุด 5 พันลบ. เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 23-24 มิ.ย.นี้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 ชุดได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.74% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.63 ผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยจะใช้เงินภายใน 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

คำค้น