GULF ใช้เงินเพิ่มทุน 3.2 หมื่นลบ.ชำระคืนหนี้แบงก์-เงินกู้ระยะสั้น

GULF ใช้เงินเพิ่มทุน 3.2 หมื่นลบ.ชำระคืนหนี้แบงก์-เงินกู้ระยะสั้น

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2563 – วันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 1,066,649,998 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30.00 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วจำนวนทั้งสิ้น 31,999,249,940 บาท นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนช่วงระหว่างเดือนกันยายน –31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

คำค้น