ตลท.สั่ง PAE-PRO-SAFARI-THL แก้ไขเหตุเพิกถอนใน 1 ปี

ตลท.สั่ง PAE-PRO-SAFARI-THL แก้ไขเหตุเพิกถอนใน 1 ปี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลท.ได้กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป (Remedy Stage) และช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่งมีบริษัทที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมีด้วยกัน 10 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1.ให้เวลา 4 บริษัทจดทะเบียน อีกไม่เกิน 1 ปี เพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ดังนี้

เหตุฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ที่อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) ได้แก่ บริษัท พีเออี จำกัด (มหาชน) หรือ PEA ให้เวลาจนถึง 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.65 โดยหากศาลล้มละลายมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการก่อนวันที่ 31 มี.ค.65 หรือภายในวันที่ 31 มี.ค.65 ศาลล้มละลายยังไม่มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

เหตุฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ปัจจุบันส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก โดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PRO ให้เวลาจนถึง 31 มี.ค.65, บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI, บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ให้เวลาถึง 30 มิ.ย.64

หากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2.อยู่ระหว่างพิจารณาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ฮีส์ท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC , บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ VI, บริษัท วีรี่เทล จำกัด (มหาชน) หรือ WR และบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรื YCI

ส่วน บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC และบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ STHAI ได้ยื่นคำขอเพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ

คำค้น