“กรมการแพทย์” แนะรพ.รับผู้ป่วย “โควิด” อาการน้อย 10 วัน หนุนพักฟื้นบ้าน จัดการปัญหาเตียง

"กรมการแพทย์" แจ้งรพ.รับผู้ป่วย "โควิด" อาการน้อย 10 วัน หนุนพักฟื้นต่อที่บ้าน 14 วัน หวังบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอ

กรมการแพทย์ ออกประกาศเรื่อง คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ระบุว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันการบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอในการรองร้บผู้ป่วย

กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า ควรปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วันนับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังมีอาการให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงและให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกำหนด หากมีอากาผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง