ผถห. ZMICO ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล”

บริษัท ซีมิโก้แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28เมษายน 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ จากเดิมบริษัท “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED” แก้ไขเป็น บริษัท “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ZMICO” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น