LHFund ขายกอง LHGLIFE-E ถึง 29 ส.ค.นี้


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ บลจ.แอล เอช ฟันด์  (LH Fund) เปิดเผยว่า ได้ประเมินทิศทางธุรกิจกลุ่มสันทนาการทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

โดยมีปัจจัยจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสันทนาการ เช่น อินเทอร์เน็ต ซอฟท์แวร์ โซเชียลมีเดีย อี-คอมเมิร์ช สมาร์ทโฟน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น หลังจากที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้พัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรับกับยุคดิจิทัล ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้จากแนวโน้มดังกล่าว ในวันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 แอล เอช ฟันด์ จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิคิวตี้ หรือ LH Global Lifestyle Equity Fund (LHGLIFE-E) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

สำหรับ LHGLIFE-E เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน  Invesco Global Leisure Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

สำหรับกองทุน Invesco Global Leisure Fund นับว่าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ความโดดเด่นที่ไม่ได้มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ กลุ่มหุ้นสันทนาการทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว อาทิ

Amazon ผู้นำแพลตฟอร์มทางการตลาดด้านสินค้าและบริการ, Electronic Arts Inc ผู้นำธุรกิจเกมส์ทางด้านกีฬาหลายอย่าง, Norwegian Cruise Line ผู้ให้บริการเรือเดินสมุทร, Nintendo ผู้นำด้านเกมออนไลน์จากญี่ปุ่น, Home Depot ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านจากอเมริกา ฯลฯ

โดยปัจจุบันกองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ  3 อันดับแรกคือ Software 17.5% Media 17.4% Internet & Direct Marketing Retail 13.1% รวมถึงมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น  (ข้อมูลจาก Invesco ณ เดือน มิถุนายน 2560)

นอกจากนี้ กองทุน Invesco Global Leisure Fund (C-Acc Share Class) ยังได้รับรางวัล 5 ดาว จากมอร์นิ่ง สตาร์ และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัล A จาก CityWire ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Consumer Discretionary, IT และ Retail (ข้อมูลจาก CityWire และ Morning star ณ เดือนพฤษภาคม 2560)

จากที่เราศึกษาธุรกิจในกลุ่มสันทนาการที่มีความเกี่ยวข้องไลฟ์สไตล์ พบว่ามีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต พักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

รวมถึงเข้ามาอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก นักลงทุนที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ LHFund 02-286-3484 ต่อ 211-215  และตัวแทนขาย” นายมนรัฐ กล่าว

Back to top button