“คลัง” ชงครม.ลดหย่อนภาษีบริษัทซื้อ ATK ให้พนง.- “สภาพัฒน์” เสนอกระตุ้นศก.

ประเด็นประชุมครม. วันนี้! เรื่องต้องติดตาม “คลัง” ชงลดหย่อนภาษีบริษัทซื้อ ATK ให้พนักงานลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า พร้อมกับ “สภาพัฒน์”  เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงต่างชาติเข้ามาไทยกระทรวงแรงงาน เสนอลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ก.ย.-พ.ย.64


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (14 ก.ย. 2564) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยวาระที่น่าสนใจ ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอครม.พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Antigen Test kit:ATK) เพื่อนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน เสนอลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5%

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ พร้อมขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าด้วยการปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล

กระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกองทัพบก

กระทรวงคมนาคม เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน

สำนักงานข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เสนอ ครม. ขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

วาระการแต่งตั้งโยกย้ายที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอบรรจุและแต่งตั้งนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอรายงานผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนตัว และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Back to top button