CPN ปิดจ๊อบเทนเดอร์ SF รวบหุ้น 40% หนุนถือแตะ 96.24%

CPN รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ SF หลังครบระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 โดยรวบหุ้นได้ 40% หนุนถือรวม 96.24%


จากกรณีก่อนหน้านี้ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ยื่นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF (Mandatory Tender Offer) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ SF จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบด้วย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR, กลุ่มนายอรณพ จันทรประภา, กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์, กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนานสมนึก พจน์เกษมสิน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2564 ในราคา 12 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 1,111,781,388 หุ้น หรือคิดเป็นสัดสวนร้อยละ 52.15 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ CPN ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื้อยังมีการถือหุ้นในกิจการ 87,589,200 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.11 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเมื่อรวมกับการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ทำคําเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื้อมีสัดส่วนในการหุ้นในกิจการรวมเป็นจำนวน 1,199,370,588 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.26 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จำนวน 932,550,343 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.74 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 12 บาท โดยมีระยะเวลาในการระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564

โดยล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค.64) CPN เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ รายงานผลการทำคำเสนอซื้อหุ้น SF  โดยขณะนี้ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด เข้าถือหุ้น SF สัดส่วน 92.13% และ CPN ถือหุ้นสัดส่วน 4.11% ตามรายละเอียดด้านล่างนี่

 

 

Back to top button