TFG จัดงบ 8 ลบ. ซื้อ “โลจิส บอย” รุกระบบซอฟแวร์

TFG จัดงบ 8 ลบ. ซื้อกิจการ “โลจิส บอย” สัดส่วน 95.99% พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ คาดเริ่มรับรู้รายได้ปี 65


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โลจิส บอย จำกัด ประกอบธุรกิจ ประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้าน การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท มูลค่าการลงทุน ราคาซื้อขายรวมเท่ากับ 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 833.42 บาท สัดส่วนการถือหุน้ 95.99% ของทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายในปี 2565

Back to top button