LST ตั้ง “ภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์” นั่งรองกรรมการผู้จัดการ

LST แต่งตั้ง “ภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์” ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันนี้ (10 ม.ค.65)


บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST ระบุว่า บริษัทแต่งตั้ง นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

Back to top button