ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์รายงานข้อมูล หนุนผู้ซื้อ-ขายศึกษาก่อนใช้บริการ

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์คุ้มครองผู้ซื้อขายให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) ในการจัดส่งรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และการใช้ความสามารถของระบบงาน (IT usage capacity) ต่อ ก.ล.ต.

รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ซื้อขายให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และได้มาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ขณะเดียวกัน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ผู้ซื้อขายจึงไม่มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และเพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ซื้อขาย และ IT usage capacity ของผู้ประกอบธุรกิจได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการและการใช้ความสามารถของระบบงาน และเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ซื้อขายให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และได้มาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

โดยรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลระบบขัดข้องที่กระทบต่อ

การให้บริการและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เช่น ระบบซื้อขาย ระบบฝากถอนทรัพย์สิน หรือระบบแสดงทรัพย์สินขัดข้อง โดยให้จัดส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เป็นรายเดือน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเองด้วย

  1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำและจัดส่งรายงาน IT usage capacity ให้ ก.ล.ต. เป็นรายเดือน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=786 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565

Back to top button