“กองทุนบัวหลวง” ควัก 350 ลบ. เก็บหุ้น JMT เข้าพอร์ตหนุนถือกว่า 5%

“กองทุนบัวหลวง” ควักเงิน 350 ลบ. เก็บหุ้น JMT เข้าพอร์ตอีก 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.36% หนุนสัดส่วนถือหุ้นรวมกว่า 5%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 โดยหลักทรัพย์ที่ได้มาจำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.3649% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เฉลี่ยราคา 70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 350 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1633% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button