“กทม.” ออกประกาศ 5 ข้อรับ “เปิดประเทศ” 1 พ.ค. ดื่ม-ขายแอลกอฮอล์ถึงเที่ยงคืน

กทม.ออกประกาศ 5 ข้อ รองรับเปิดประเทศวันนี้ (1 พ.ค.65) สามารถดื่ม-ขายแอลกอฮอล์ในร้านถึง 24.00 น. โรงหนัง-ร้านเสริมสวย สามารถใช้บริการได้หากรับวคซีนครบและมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.


นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 โดยมีใจความสำคัญระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอยู่ในระดับที่เพียงพอ

ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนน้อยและสามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลจึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ และเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จึงมีคำสั่ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1.การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus ขึ้นไป หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้นและจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 24.00 .

2.โรงภาพยนต์ เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

ส่วนกรณีนอกเหนือจากนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม ยังต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) ต่อไป

Back to top button