ครม.ไฟเขียวงบ 1.7 พันลบ. ลดค่าไฟ 4 เดือน คนใช้ไม่เกิน 300 หน่วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 1,724 ล้านบาท หนุนมาตรการลดไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่าง พ.ค. - ส.ค. 2565


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท สำหรับมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ทั้งในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟทีที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านั้น เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้า และค่าครองชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงาน อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

Back to top button