“ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่งหน่วยงานทำแผน PDP ชี้แจงเพิ่ม คาด 4 เดือนเคลียร์ปม

“ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแผน PDP ปี 61-80 ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มภายใน 15 วัน คาดวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน


ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเสนอศาลกรณีที่นายสุทธิพรพร ปทุมเทวาภิบาล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ว่า กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) พ.ศ.2561-2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่า 51% เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565

โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้ รมว.พลังงาน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทำความเห็นตามประเด็นที่ศาลกำหนด และให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

โดยศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 45 วรรคสอง

Back to top button