Q-CON ปรับโครงสร้างถือหุ้น “SCG Mat” โอนบิ๊กล็อต 61% ดึง “SCG CBM” ถือแทน

Q-CON แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ “เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” หรือ SCG Mat โอนบิ๊กล็อต 61.01% ให้ “เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” หรือ SCG CBM ถือหุ้นแทน ตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจภายในเครือ SCC


บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG Mat) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON โดยมีบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ว่า SCG Mat ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน Q-CON จำนวนร้อยละ 61.01 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Q-CON ให้แก่บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCC แล้ว

ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ SCC ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม นโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของ Q-CON จากการโอนหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดการถือหุ้น Q-CON ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

 

Back to top button