AOT ตั้ง “พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการ

AOT แต่งตั้ง “พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช” ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาแทน นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต มีผลตั้งแต่ 20 ม.ค.66 เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล, พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก, นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน นั้น

สำหรับในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาต่อไป และแต่งตั้ง พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาแทน นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา เป็นดังนี้

1.พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2.พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการสรรหา

3.พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

 

Back to top button