ผู้ถือหุ้น UPA เคาะชื่อใหม่ “กรีนเทค เวนเจอร์ส” พร้อมเปลี่ยนตัวย่อ “GTV”

ผู้ถือหุ้น UPA ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กรีนเทค เวนเจอร์ส” พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ “GREEN TECH VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “GTV”


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ระบุว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ม.ค.66 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ใหม่เป็น บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พร้อมชื่อบริษัทฯ ภาษาอังกฤษเป็น GREEN TECH VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED รวมถึงเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น GTV

Back to top button