ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งร่างกฎหมายซื้อขาย “คริปโต” ถึง 24 ก.พ.นี้

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยง รวมถึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างเพียงพอ ถึง 24 ก.พ.นี้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทั่วไปต่อการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ (minimum purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และให้ ก.ล.ต. ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีข้อความดังนี้ “คริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน” โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความคำเตือนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมก่อนให้ลูกค้าใช้บริการ อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการด้วย

2) วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับกำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกลางปี 2566

อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=874  และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง
e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

Back to top button