ALL วิกฤตสภาพคล่อง! จ่ายดอกหุ้นกู้ “ALL242A-ALL252A” ได้แค่ 20% รวม 1.27 ล้านบาท

ALL ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ 5 "ALL242A-ALL252A" แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพียง 20% มูลค่า 1.27 ล้านบาท จาก 100% ที่ต้องชำระ 6.36 ล้านบาท คงค้างยังไม่ชำระ 5.09 ล้านบาท เหตุปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 65


บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมันท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไก่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL242A

รวมถึง “หุ้นภู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL252A

โดยขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินว่า ได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้ขอชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทสามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้บางส่วน (ร้อยละ 20) นับจากวันครบกำหนดชำระ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เรียนแจ้งให้ทางนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถชำระดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวันที่ทางนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินเรียกให้ชำระได้ เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2565 กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ตาม ข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรืออาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการองร้องเอากับบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จากเดิม ชำระทุก 3 เดือนเป็นชำระทุก 6 เดือน และอนุมัติให้บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (จากอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)

โดยให้พักการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และให้นำดอกเบี้ยส่วนดังกล่าวไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไก่ถอน หรือวันที่บริษัทไก่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในกรณีที่สามารถขายรัพย์สินหลักประกันได้ หรือกรณีอื่นใดที่สามารถชำระคืนหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยคงค้างชำระได้ครบก้วน (แล้วแต่กรณี รวมทั้งอนุมัติแก้ไขปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ดังกล่าวข้างต้น

Back to top button