“บลจ.วรรณ” จับแยกหุ้นกู้ STARK245A ในกองทุน “ONE-FIXED”–“ONE-FAR” ป้องผู้ลงทุน

“บลจ.วรรณ” จับแยกหุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A ในกองทุน “ONE-FIXED” –“ ONE-FAR” รักษาผลประโยชน์ผู้ลงทุน เหตุคัดแยกตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้


นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบลจ.วรรณได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ STARK245A เพียงรุ่นเดียว ซึ่งมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ 56-1 ทำให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติ

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.วรรณ จึงพิจารณาคัดแยกตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ (Set Aside) โดยบลจ.วรรณจะดำเนินการ Set Aside หุ้นกู้ STARK245A ที่ได้ลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A (ONE-FIXED) และ กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR) โดยบลจ.วรรณ จะดำเนินการ Set Aside ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ หาก STARK ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และสามารถจ่ายคืนดอกเบี้ย และเงินต้นได้ตามกำหนด บลจ.วรรณจะดำเนินการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ประกาศ Set Aside

Back to top button