ก.ล.ต.เชือด “พิสิษฐ์” มาร์เก็ตติ้ง RHB ถอนไลเซ่นส์ 10 ปี ฐานยักยอกทรัพย์ 23 ล้าน

“ก.ล.ต.” สั่งเพิกถอน “พิสิษฐ์ ธนินรุ่งโรจน์” จากผู้แนะนำการลงทุน “บล.อาร์เอชบี” เป็นเวลา 10 ปี กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายรวม 23 ล้านบาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนรายหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมิ.ย.63-พ.ค.65 นายพิสิษฐ์ ธนินรุ่งโรจน์ ได้ชักชวนให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้โอนเงินให้ นายพิสิษฐ์ หลายครั้ง รวม 23 ล้านบาท แต่ นายพิสิษฐ์ กลับไม่ได้เปิดบัญชีให้แต่นำเงินไปซื้อขายในบัญชีของพี่สาว นายพิสิษฐ์ ที่เปิดอยู่กับ บล.อาร์เอชบี และไม่ได้คืนเงินให้ผู้ลงทุนตามที่ตกลง ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย

โดย ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของ นายพิสิษฐ์ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และกระทำการโดยมิชอบได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของ นายพิสิษฐ์ เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.66

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

อีกทั้ง ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของบุคคลอื่นและไม่โอนเงินซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้

Back to top button