SABUY เพิ่มทุนพีพี 2.51 พันล้านหุ้น ให้ Lightnet ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ 40.38%

บอร์ด SABUY ไฟเขียวขายเพิ่มทุน “พีพี” จำนวน 2.51 พันล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.3 บาท ให้ “Lightnet จำนวน 1.21 พันล้านหุ้น พร้อมจัดสรรให้ "อานนท์ชัย วีระประวัติ” จำนวน 100 ล้านหุ้น พ่วงแจก SABUY-W3 ฟรี จับตาภายหลังเพิ่มทุน Lightnet จ่อขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 40.38% เตรียมผู้ถือหุ้น 24 มิ.ย.นี้


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที 9 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติวาระสำคัญเพื่อเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/67 ดังนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,061,370,366 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,571,370,366 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยบริษัทฯคาดว่ารายการ PP ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะจัดสรรให้ 1.Lightnet Pte.Ltd. จำนวน 1,200,000,000 ล้านหุ้น ราคาจองซื้อหุ้นละ 2.30 บาท หรือคิดเป็น 39.13% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน  และ 2.นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 100,000,000 หุ้น ราคาจองซื้อหุ้นละ 2.30 บาท หรือคิดเป็น 3.26% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน โดยปัจจุบันทั้งนี้นายอานนท์ชัยเป็นถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 และการจัดสรรหุ้น PP ดังกล่าวรวมเป็นเงินทังสิน 2,990,000,000 ล้านบาท และ 3.จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวน 1,210,000,000 หุ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งที่3 (SABUY-W3) จำนวนไม่เกิน 1,210,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 1,210,000,000 หุ้น (ร้อยละ 68.50 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จะมีอายุ 5 ปีนับแต่วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิและมีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น ทังนี้รายชื่อผู้ลงทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร SABUY-W3 มีดังนี้ (1) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd, (2) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ และ(3) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย ให้แก่ Hiwell Global Co., Ltd.

ทั้งนี้คณะกรรมมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/67 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

อย่าวงไรก็ตามภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว Lightnet Pte. Ltd.จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 40.38% และทำให้ Lightnet Pte.Ltd.จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ 25.00% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ขณะที่ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 มีดังนี้

Back to top button