ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค.ฟื้น รับอานิสงส์ท่องเที่ยว-ส่งออกขยายตัว

ส.อ.ท เปิดผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 92.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น รับท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง และมาตรการวีซ่าฟรีหนุน รวมถึงส่งออกขยายตัวดีขึ้น


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 92.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 90 ในเดือนก.พ. 67 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีฯ พบว่ายอดขายโดยรวม คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยฟื้นตัว สะท้อนจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าคงทน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง และได้รับอานิสงส์จากมาตรการวีซ่าฟรีในช่วงที่ผ่านมา

ด้านการส่งออกขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ อย่างสหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย ขณะที่ในเดือนมี.ค. ผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าก่อนวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับผลดีจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งให้กับภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังทรงตัวสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ตลอดจนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ทำให้การส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ มีดังนี้

1.เสนอให้ภาครัฐดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

2.เสนอให้ภาครัฐเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนการจัด Roadshow แสดงสินค้าในต่างประเทศ

3.ขอให้ภาครัฐดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก และใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Back to top button