ก.ล.ต. ลงดาบมาร์เก็ตติ้ง “ศศกรณ์” 6 ปี 9 เดือน ฐานหลอกจองซื้อไอพีโอ MASTER

ก.ล.ต. สั่งถอนไลเซ่นส์ มาร์เก็ตติ้ง “ศศกรณ์ ลิขิตสมบูรณ์” เป็นเวลา 6 ปี 9 เดือน ฐานหลอกจองซื้อไอพีโอ MASTER มีผลตั้งแต่ 25 เม.ย.67


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนธันวาคม 2565–มีนาคม 2566 นางสาวศศกรณ์ ลิขิตสมบูรณ์ มีพฤติกรรมการกระทำความผิดและทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ดังนี้

1.ชักชวนลูกค้าให้จองซื้อหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ที่จะเสนอขายต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าว โดยนางสาวศศกรณ์ ลิขิตสมบูรณ์ ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองรวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท แต่ไม่ได้จองซื้อหุ้น MASTER ให้และไม่คืนเงินแก่ลูกค้า

2.หลังจากหุ้น MASTER เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางสาวศศกรณ์ ได้สั่งซื้อหุ้น MASTER ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารวมเป็นเงิน 5.68 ล้านบาท โดยลูกค้าไม่ได้สั่งและไม่ยินยอมเมื่อลูกค้าทราบเรื่องจึงสั่งขายหุ้น MASTER ออกจากบัญชีทันที

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของ นางสาวศศกรณ์ ตามข้อ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยมิชอบ และตามข้อ 2 เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งตัดสินใจซื้อขายหุ้นให้ผู้ลงทุนแม้ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง รวมถึงเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

โดย ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนางสาวศศกรณ์ เป็นเวลา 6 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ขณะที่ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. คือ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา, การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้วผลกระทบ, ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น, การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้น IPO กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดจำหน่ายเท่านั้น และไม่โอนเงินซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุนเพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ ส่วนกรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

Back to top button