AOT เรียกคืนพื้นที่ “คิงพาวเวอร์-ส่วนราชการ” สนามบินสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 1 พันตารางเมตร

AOT ขอคืนพื้นที่จาก “คิงพาวเวอร์” และส่วนราชการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต รวมกว่า 1,000 ตารางเมตร ลุยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานท่าอากาศยานสมัยใหม่ มุ่งสู่ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายในปี 68


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามรายงาน Bangkok Suvarnabhumi International Airport Audit Report ของ Skytrax ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาธุรกิจการบินชั้นนำของโลก และมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลก ได้มีข้อเสนอแนะว่า AOT มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการดำเนินกิจการท่าอากาศยานสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการด้านการใช้บริการของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ทอท. และรัฐบาลที่จะทำให้ ทสภ.ได้รับการจัดอันดับไปสู่ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายในปี 2568 และจะไปสู่อันดับ 1 ใน 20ภายใน 5 ปีนับจากนี้

นอกจากนั้น คณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพบริการท่าอากาศยานของ ทอท.ได้มีความเห็นว่าพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีความแออัด จึงได้เสนอแนะให้ ทอท.แก้ไขปัญหาความแออัดดังกล่าวโดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารให้พร้อมสำหรับการดำเนินกิจการท่าอากาศยานตลอดจนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการแก่ผู้โดยสารได้

โดยจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทอท.จึงเห็นควรจัดสรรพื้นที่ ณ ทสภ. และ ทภก. เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมบางส่วนจะเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนของส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมศุลกากร และกรมสรรพากร

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้ทอท.ขอคืนพื้นที่ ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วนภายในอาคาร Concourseและ SAT-1 ณ ทสภ. จำนวนรวมประมาณ 1,097.14 ตารางเมตร และภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก. จำนวนรวมประมาณ 491.22 ตารางเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้ทอท.นำมาใช้ในการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม สำหรับให้บริการแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารมีที่พักคอยมากขึ้น ตามข้อเสนอแนะของ Skytrax และคณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพบริการท่าอากาศยานของ ทอท.ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับการขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการฯ และพื้นที่ปฏิบัติงานฯดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ ทอท.มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ณ ทสภ. และ ทภก.ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 1,015,000 บาท และอาจทำให้ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนในช่วงปีสัญญา 2567 – 2568 ณ ทสภ.ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 74 ล้านบาท และ ณ ทภก. ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 19 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทอท.มีโครงการที่จะเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงต่อไป

Back to top button