NWR คว้างานรถไฟ “ไทย-จีน” สัญญา 4-3 มูลค่า 3.46 พันลบ.


บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น หรือ CAN JOINT VENTURE ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง ตอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (CSCEC) 2.บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) ข้ากัด (AS) และ 3.บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ หรือ NWR ได้ร่วมลงนานในสัญญาก่อสร้างกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ารับงานใน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร  นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร บ้านโพ โดยรายละเอียดงานประกอบด้วย

1.งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทางรวม 23 กิโลเมตร

2.งานก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

3.งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า

4.งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายรางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ มูลค่าโครงการรว 11,525.35 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับสัดส่วนการได้รับงานแบ่งเป็น CSCEC ที่ 40% คิดเป็นมูลค่า 4,610.14 ล้านบาท , AS ที่ 30% คิดเป็นมูลค่า 3,457.60 ล้านบาท และ NWR ที่ 30% คิดเป็นมูลค่า 3,457.60 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

 

 

 

Back to top button