EA รับรางวัล Prime Minister Award 2020


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป (Individual Award) ให้กับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA โดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Private Contribution) ในงาน Prime Minister Award 2020 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ที่มอบให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มีการนำไปใช้จริง และเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button