“ปนป.” รุ่น 10 มอบปัจจัย-สิ่งของ ศูนย์พักคอยเขตลาดพร้าว

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า มอบปัจจัยและสิ่งของมูลค่ารวม 227,724 บาท ให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดพร้าว


หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมช่วย Save Thai Fight Covid มอบปัจจัยและสิ่งของมูลค่ารวม 227,724 บาท ให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดพร้าว เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และดร.นพพล ชูกลิ่น เป็นผู้รับมอบ

Back to top button