SELIC รับใบประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” 2 ปีซ้อน

SELIC รับใบประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ต่อเนื่อง 2 ปี ตอกย้ำจุดยืนด้านเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน-ธุรกิจโปร่งใส


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” 2 ปีต่อเนื่อง จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

“บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน โดยครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมและการออกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดด้าน “ประสิทธิภาพ (efficiency)การส่งเสริมและวางนโยบายด้าน ESG เข้าสู่กระบวนการทำงาน” นางสาวยุวดี กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ โดยปัจจุบัน SDC มีองค์กรสมาชิก จำนวน 125 ราย

สำหรับการพิจารณารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 2.ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และ 3.กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) โดยรางวัลเรียงตามตามลำดับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.60 ร่วมกัน

Back to top button