ESSO มอบ 15 ทุนการศึกษา หนุนนิสิตเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์

ESSO มอบ 15 ทุนการศึกษา มูลค่า 3 แสนบ. ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ3 ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM Education เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO มอบทุนการศึกษา 15 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ ESSO และรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.ทวีศักดิ์ กรรมการ ESSO กล่าวว่า นับเป็นเวลาถึง 40 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษา ซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนกว่า 2,175 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17.50 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ขณะเดียวกันรศ.ดร.พาสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญ ว่า ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร รู้จักใช้จ่ายทุนการศึกษาอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและทำประโยชน์คืนสู่สังคมในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ปรับใช้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) มาเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบ virtual และ มอบทุนผ่านทางแต่ละสถาบัน เพื่อสามารถรักษาระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับทุนในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศโดยรวม

Back to top button