RS ได้รับเลือกเป็นกรรมการ งานแข่งขัน “Thailand Accounting Case Competition 2022”

RS ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาด้าน Business Transformation พร้อมร่วมเป็นกรรมการ ในงานแข่งขัน “Thailand Accounting Case Competition 2022”


นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ อาร์เอส มอลล์ พร้อมด้วยนายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 “Thailand Accounting Case Competition 2022” ชิงโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเสนอแนะกลยุทธ์ทางธุรกิจตามโจทย์ที่ได้รับให้แก่บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

โดยในปีนี้ RS ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามความท้าทายของเทคโนโลยีดิสรัปชัน ด้วยการทำ Business Transformation ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่ผนึกความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและบันเทิงเข้ากับการทำธุรกิจพาณิชย์ จนสามารถนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Reborn จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Har-Tum Consulting จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม The Apogee จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Donno what happened จากมหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม Boss baby consulting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัล และเชื่อมั่นว่านิสิต นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากกิจกรรมของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชม อาร์เอส กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ การเข้าฟังข้อมูลเชิงลึกและวิสัยทัศน์จากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้จากสภาวิชาชีพบัญชีที่เป็นผู้จัดการแข่งขันไปต่อยอดในการศึกษาต่อหรือการทำงานจริงในอนาคต

Back to top button