BRR คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 6 ปี

BRR คว้าคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR โชว์ศักยภาพความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ได้รับคะแนนการประเมินระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 66 จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับการประเมินครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button