T มอง ก.ล.ต.ลงดาบ “อัศวิน” เป็นเรื่องของกลุ่มทุนเก่าไม่เกี่ยวปัจจุบัน

T มอง ก.ล.ต.ลงดาบ “อัศวิน ชินกำธรวงศ์-อรศิรี ชินกำธรวงศ์” เป็นเรื่องของกลุ่มทุนเก่า ไม่เกี่ยวกับกลุ่มทุนในปัจจุบัน ยืนยันผู้บริหารปัจจุบันทำตามกฏเคร่งครัด


T มอง ก.ล.ต.ลงดาบ “อัศวิน  ชินกำธรวงศ์-อรศิรี ชินกำธรวงศ์” เป็นเรื่องของกลุ่มทุนเก่า ไม่เกี่ยวกับกลุ่มทุนในปัจจุบัน ยืนยันผู้บริหารทำตามกฏเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 2 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TIES (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น T) ได้แก่ 1) นายอัศวิน  ชินกำธรวงศ์ 2) นางสาวอรศิรี ชินกำธรวงศ์ ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดของนายอัศวิน คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 333,333.33 บาทนั้น

ล่าสุด บริษัทชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบปรับอดีตผู้บริหารต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2558 และในปัจจุบันผู้บริหารบุคคลที่โดนเปรียบเทียบปรับจากกรณีดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทแล้ว โดยได้ออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และออกจากการเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ พร้อมทั้ง ได้กำหนดให้มีนโยบายในการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วยได้นำไปใช้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด            

Back to top button