ทำความรู้จักกับค่า Sensitivity ของ DW และปัจจัยกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Sensitivity

ทำความรู้จักกับค่า Sensitivity ของ DW และปัจจัยกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Sensitivity

การเคลื่อนไหวของราคา DW มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิง โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาว่า DW ตัวไหนเคลื่อนไหวตามสินค้าอ้างอิงมากหรือน้อยเพียงใดได้จากค่า Sensitivity ซึ่งเป็นตัววัดที่ใช้ประมาณว่าราคา DW จะขยับกี่ช่องหากราคาสินค้าอ้างอิงขยับ 1 ช่อง ยิ่งค่า Sensitivity ขยับเข้าใกล้ค่า 1 ในกรณี Call DW หรือใกล้ค่า -1 ในกรณีของ Put DW ราคา DW ก็มักจะเคลื่อนไหวตามสินค้าอ้างอิงแบบช่องต่อช่อง  บทความนี้จะอธิบายถึงปัจจัยที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Sensitivity ที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าอ้างอิงดังนี้

  1. ค่า Sensitivity สามารถเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิง: จากวิธีการคำนวณราคา DW ในปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าค่า Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาของสินค้าอ้างอิงเปลี่ยนแปลง โดยค่า Sensitivity ของ Call DW จะสูงขึ้นถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น และค่า Sensitivity ของ Put DW จะลดลงถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวลดลง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าค่า Sensitivity ไม่ใช่ค่าคงที่และจะมีการเปลี่ยนแปลงหากราคาสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง
  2. ค่า Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อช่วงราคา (Tick Size) ของสินค้าอ้างอิงเปลี่ยนแปลง: สินค้าอ้างอิงของ DW ในปัจจุบันมีเพียง “หุ้น” เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงราคา เนื่องจากในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดช่วงราคาของหุ้นที่ไม่เท่ากันในแต่ละระดับราคา ส่งผลให้ทุกครั้งที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวข้ามไปสู่ระดับราคาใหม่ เช่นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจาก 9.95 บาท เป็น 10.10 บาท หรือปรับตัวลดลงจาก 100.25 บาท สู่ระดับ 99.80 บาท ค่า Sensitivity จะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วแต่กรณี ดังนั้นนักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนใน DW ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นและกำลังจะเปลี่ยนระดับราคา ในกรณีนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ออก DW จะปรับลดปริมาณเสนอขายลงเพื่อจำกัดสภาพคล่องต่อนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการซื้อ DW

ดังนั้นในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคา DW เทียบกับราคาสินค้าอ้างอิงด้วยค่า Sensitivity ควรจะต้องศึกษาทั้งทิศทางการเคลื่อนไหวของสินค้าอ้างอิงและระดับราคาของสินค้าอ้างอิง ณ ขณะนั้นว่ากำลังจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงช่วงราคาสินค้าอ้างอิงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า DW ที่นักลงทุนถืออยู่ไม่ได้มีค่า Sensitivity ที่แตกต่างจากค่า Sensitivity ในจุดที่นักลงทุนซื้อ DW มากจนส่งผลให้นักลงทุนมีความเสี่ยงจากค่า Sensitivity ที่สูงหรือต่ำจนเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการ

หากนักลงทุนสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ DW เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง J.P. Morgan DW41 Hotline call center โทร 02-684-2600

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน:

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปสำหรับประกอบการพิจารณาเพื่อลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บทความนี้มิใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การลงทุน หรือภาษีอากร ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเอง และควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ การลงทุน และภาษีอากรเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยตนเอง

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน มูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้