ฉลุย! ผู้ถือหุ้น STGT ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 0.5 บ.

ฉลุย! ผู้ถือหุ้น STGT ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 0.5 บ. จากเดิม 1 บ.

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ระบุว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 ธ.ค.2563 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

อีกทั้งยังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธ.ค.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือบริษัท  ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. อนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จาก STA และบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด (RBL)

รวมทั้ง 2. อนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด จาก STA และ 3. อนุมัติการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA รวมถึง 4. อนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA

คำค้น