JMART เก็บบิ๊กล็อต BRR กว่า 6% เสริมแกร่ง “อีโคซิสเต็ม” ค้าปลีก-การเงิน

JMART เก็บบิ๊กล็อต BRR กว่า 51 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.3% จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BRR เดินหน้าเสริมแกร่ง “อีโคซิสเต็ม” ด้านค้าปลีกและการเงินร่วมกัน คาดขยายธุรกิจสู่กลุ่มพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งคาร์บอนเครดิตในอนาคต


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR โดยลงทุนจานวน 51,150,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 6.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเป็นการซื้อหุ้นจากกระดาน Big lot ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BRR ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท

โดย BRR เป็นบริษัทลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำนวน 6 บริษัท โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 4) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด เเละ 5) ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง โดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในการพัฒนา Ecosystem ร่วมกันทางด้านการค้าปลีก และการเงินร่วมกันในอนาคต และได้พิจารณาถึงทิศทางของผลการดำเนินงานของ BRR ในด้านต่างๆ ที่ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มพลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสสำหรับประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต

อนึ่งวันนี้ (22 ส.ค.65) มีรายงานซื้อขาย Biglot หุ้น BRR ปริมาณ 1 รายการ จำนวน 51,150,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 4.85 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 248.08 ล้านบาท

Back to top button