บจ. mai กวาดยอดขาย Q1 แตะ 5.2 หมื่นล้าน “กลุ่มอสังหาฯ-เทคโนโลยี” โตทะลัก

บจ. mai เปิดงบกำไรไตรมาส 1/66 แตะ 2.1 พันล้านบาท กวาดยอดขายแตะ 5.2 หมื่นล้านบาท กลุ่มอสังหาฯ เติบโต 33% รองลงมา คือ กลุ่มเทคโนโลยีเติบโต 24.5%


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 198 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 206 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566 พบบริษัทจดทะเบียนรายงานกำไรสุทธิจำนวน 142 บริษัท คิดเป็น 72% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 ของบริษัทจดทะเบียน mai เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และต้นทุนขาย 40,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ทำให้กำไรจากการดำเนินอยู่ที่ 3,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และมีกำไรสุทธิรวม 2,153 ล้านบาท ลดลง 32% เนื่องจากในไตรมาส 1/2565 บริษัทจดทะเบียนมีฐานสูงจากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และมีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีกำไรจากรายการพิเศษมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ หากตัดรายการพิเศษของทุกบริษัทออก กำไรสุทธิรวมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 34%

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566 ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม ยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ
 Q1/2565  Q1/2566 %Chg  Q1/2565  Q1/2566 %Chg Q1/2565  Q1/2566 %Chg
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2,511 2,790 11.1% 138 174 26.4% 103 131 26.2%
สินค้าอุปโภคบริโภค 3,460 2,997 -13.4% 432 167 -61.3% 352 110 -68.8%
ธุรกิจการเงิน 800 817 2.1% 329 245 -25.7% 93 139 50.2%
สินค้าอุตสาหกรรม 10,549 10,239 -2.9% 357 340 -4.6% 1,414 177 -87.5%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 6,478 8,612 32.9% 284 721 154.1% 91 269 194.9%
ทรัพยากร 8,005 8,513 6.4% 130 252 93.2% 143 118 -17.4%
บริการ 13,287 12,227 -8.0% 857 869 1.4% 619 748 20.8%
เทคโนโลยี 4,932 6,138 24.5% 458 525 14.5% 369 462 25.1%
รวม 50,021 52,334 4.6% 2,985 3,293 10.3% 3,184 2,153 -32.4%

อัตราส่วนการทำกำไรปี ไตรมาส 1/2566  ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม อัตรากำไรขั้นต้น (%) อัตรากำไร

จากการดำเนินงาน (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)
 Q1/2565  Q1/2566 %  Q1/2565  Q1/2566 %  Q1/2565  Q1/2566 %
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 39.7% 40.6% 0.9% 5.5% 6.2% 0.8% 4.1% 4.6% 0.5%
สินค้าอุปโภคบริโภค 35.2% 38.2% 3.0% 12.5% 5.6% -6.9% 10.0% 3.6% -6.4%
ธุรกิจการเงิน 69.0% 62.0% -7.0% 41.2% 29.9% -11.2% 10.6% 13.4% 2.8%
สินค้าอุตสาหกรรม 17.8% 18.2% 0.3% 3.4% 3.3% -0.1% 13.2% 1.7% -11.5%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 21.4% 23.3% 1.9% 4.4% 8.4% 4.0% 1.4% 3.1% 1.7%
ทรัพยากร 7.5% 9.1% 1.6% 1.6% 3.0% 1.3% 1.8% 1.4% -0.4%
บริการ 23.5% 27.9% 4.4% 6.4% 7.1% 0.7% 4.6% 6.0% 1.4%
เทคโนโลยี 24.6% 23.5% -1.1% 9.3% 8.5% -0.7% 7.4% 7.4% 0.0%
รวม 21.9% 23.5% 1.6% 6.0% 6.3% 0.3% 6.3% 4.0% -2.3%

ไตรมาส 1/2566 บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มียอดขายเติบโตตามการฟื้นตัวภายในประเทศภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนใน mai สามารถควบคุมสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายได้ดี ทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตทั้งยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มเทคโนโลยี” นายประพันธ์กล่าว

สำหรับในส่วนของฐานะทางการเงินบริษัทจดทะเบียน mai มีสินทรัพย์รวม 324,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และโครงสร้างเงินทุนรวมดีขึ้น โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.78 เท่า ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า

ขณะที่ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนใน mai 206 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 484.95 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 479,383 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,973 ล้านบาทต่อวัน

Back to top button