BAFS ปลื้ม BI ชนะประมูล PPAFS ลุยขายรถเติมน้ำมันอากาศยาน 33 ล้านบาท

BAFS เผยบริษัทย่อย “บาฟส์อินเทค” ชนะการประกวดราคาจาก PPAFS ให้เป็นผู้ขายรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบ Hydrant Dispenser มูลค่า 33.49 ล้านบาท


บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่าง บริษัท บาฟส์อินเทค จำกัด (BI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ บริษัท Phnom Penh Aviation Fuel Service Co., Ltd. (PPAFS) สำหรับการขายรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบ Hydrant Dispenser โดยมีเงื่อนไขว่า หาก BI ได้รับการคัดเลือกจาก PPAFS ให้เป็นผู้ขายรถเติมน้ำมันฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมลงคะแนนเสียง

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยใช้งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 แทนงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งทำให้ขนาดรายการมีขนาดเล็กลง

โดยรายการดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามสัญญารวม 971,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 33.49 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.5 บาท/ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริษัทจึงได้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทา รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทธุรกิจปกติซึ่งมูลค่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ PPAFS ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ดังนั้นขนาดรายการสำหรับการเข้าทำสัญญากับ PPAFS ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันจึงมีขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 ของ NTA แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท ซึ่งจากหลักเกณฑ์ข้างต้น การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทแจ้งรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในวันนี้เนื่องจาก BI ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา (Letter of Award: LOA) จาก PPAFS ให้ดำเนินโครงการซื้อขายรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบ Hydrant Dispenser เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

Back to top button